Special Collections

In-U-Lig: Databasis vir Christelike wetenskapsliteratuur (1966-1996)
In-U-Lig: Database for Christian science literature (1966-1996)

Search tips

In any of the search blocks:

  • Use a space between words
    (skepping hemel)
  • Use * to vind variations of a word
    (kerk*) will find kerk, kerke, kerkgeskiedenis
  • Use : to find a date range e.g. 1950:1980

For more examples click on How to search

Die In-U-Lig-databasis bestaan uit verwysings na Christelik-wetenskaplike literatuur en dek die tydperk 1966-1996. Die verwysings sluit artikels uit tydskrifte sowel as hoofstukke uit boeke in. Met dié inligting kan die volledige artikel of hoofstuk bekom word.

Klik op “Index” langs die “Bron”- soekblokkie vir ’n lys van die tydskriftitles en boektitels wat gedek word in hierdie databasis.

Tydskrifartikels: Soek die titel van die tydskrif op die Biblioteek se katalogus. Indien dit beskikbaar is in elektroniese formaat, kan u dit aflaai of druk. Indien dit beskikbaar is in gedrukte formaat, moet u vasstel by watter biblioteek of takbiblioteek dit verkry kan word.

Hoofstukke uit ’n versamelwerk: Soek die titel van die boek op die Biblioteek se katalogus, en stel vas by watter biblioteek dit beskikbaar is.

Kontak asseblief die Ferdinand Postma Biblioteek
(+27 (0)18 299 2802) of die Teologiese Biblioteek
(+27 (0)18 299 2809) indien u hulp benodig met die vekryging van ’n spesifieke artikel of hoofstuk.


The “In-U-Lig” database consists of references to Christian scientific literature and covers the period 1966-1996. The references include journal articles as well as chapters from books. With this information the complete article or chapter can be located.

Click on “Index” next to “Source” for a list of the journal and book titles covered in this database.

Journal articles: Search for the title of the journal on the Library’s catalogue. If it is available in electronic format, you can download or print it. If it is available in printed format, determine in which library or branch library it can be found.

Chapters from books: Search for the title of the book on the Library’s catalogue and determine at which library or branch library it is available.

Please contact the Ferdinand Postma Library
(+27 (0)18 299 2902) or the Theology Library (+27 (0)18 299 2809) should you need assistance to obtain a specific article or journal.

Help

© North-West University.
For more information or support contact the NWU: Library and Information Service.