Special Collections

Quo Vadis: Evangelisasieblad van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

Soekwenke

Gebruik die indeks indien u onseker is.

  • Gebruik 'n spasie tussen woorde (ligthelm gebed)
  • Gebruik * om variasies van 'n woord te vind
       (beke *  vind beker bekering en bekeerdes) 
  • Gebruik : om 'n datumreeks te soek bv. 1961:1971

Vir meer voorbeelde, klik op How to search

Help

© North-West University.
For more information or support contact the NWU: Library and Information Service.

Powered by DB/Text WebPublisher, from Inmagic WebPublisher PRO